Advertise with Us   |   My Nation, My Career   |   FAQ's   |   Contact Us

Financing your education through Education Loans
   
 

 Engineering Career


  Engineering Education


  Centralised Admission Process

Member Login
   
Branchwise Scope & Opportunites – List of branches
  

Bio-Tech Engineering

21 do eVH$ ho O¡d V§ÌkmZmMo AgUma Amho. dZñnVr àmUr Am{U _mZd OJVmgmR>r H$mhr H«$m§VrH$mar ~Xb hmoD$ KmVbo AmhoV. H$mhr ~Xb AmnUhr AZw^dV AmhmoV. gJù`mV AX²^wV Jmoï> åhUOo "ŠbmoqZJ'. Á`mÛmao àmÊ`m§Mr hþ~ohþ~, MmbVr ~mobVr à{VH¥$Vr {Z_m©U H$aÊ`mV emók `eñdr Pmbobo AmhoV. eoVr CÚmoJm_Ü`o \$io, ^mOrnmë`m§À`m a§Jr~oa§Jr Am{U gH$g OmVr Amnë`m Ñï>rg nS>VmV Ë`m_mJo O¡dV§ÌkmZmMo `moJXmZ Amho, Va ImÚnXmW© {Z_m©U CÚmoJm_Ü`o doJdoJù`m ImÚm§À`m (PQ>nQ> V`ma H$aVm `oÊ`mOmoJo) aoS>r_oS> \y$S> àm°S>ŠQ>g²Ûmao ~m`mo Q>oŠZm°bm°OrMm {eaH$md Amnë`m amoOÀ`m OrdZmV Pmbm Amho.

Ordemó Am{U V§ÌkmZ `m§À`m g§J_m_YyZ hr emIm {Z_m©U Pmbobr Amho. Ordemóm_Ü`o àmUr Am{U dZñnVr emómMm Aä`mg Ho$bm OmVmo, Va V§ÌkmZmÀ`m AmYmao Zd{Z{_©Vr Ho$br OmVo. `m XmoÝhr _wb^yV emIm§À`m g§`moJmZo àmUr Am{U dZñnVr emómVrb AmÎmmn`ªV Pmboë`m g§emoYZm§À`m AmYmao ho {dH${gV V§ÌkmZ dmnê$Z Zd{Z{_©Vr H$aUo qH$dm _mZdr OrdZ A{YH$ gwa{jV Am{U ZmdrÝ`nyU© ~Z{dÊ`mgmR>r g§~§{YV V§Ìk H$m`©_½Z AgVmV.

~m`mo-{S>Pob gma»`m CËnmXZm§À`m AmYmao B§YZ ÌwQ>tda _mV H$aÊ`mgmR>r geº$ n`m©` CnbãY H$aÊ`mMo à`ËZ `eñdr R>aV AmhoV. dZñnVtda à{H«$`m H$ê$Z Ë`m§Mo B§YZm_Ü`o ê$nm§Va H$aÊ`mgmR>r AÚ`mdV `§Ìgm_J«r Am{U à{H«$`m§Mm emoY bmdUo Amdí`H$ AgVo. `m à{H«$`m {S>PmB©Z H$aUo Am{U Ë`m à{H«$`m§gmR>r `§Ìo {Z_m©U H$aUo, `m H$m_r ~m`mo-Q>oŠZm°bm°{OñQ>Mr _XV hmoVo. {ZgJm©_Ü`o CnbãY Agboë`m dZñnVtda g§emoYZ H$ê$Z _J Aem CËnmXZmV ZdrZ àOmVr V`ma H$aÊ`mMohr H$m_ VmËH$mi Mmby hmoVo.

eoVrgmR>r amgm`{ZH$ IVm§À`m dmnamMo Xwîn[aUm_ g_moa `oV AmhoV, åhUyZ _J eoVrgmR>r O¡dV§ÌkmZmda AmYm[aV n[aUm_H$maH$ IVo d {H$Q>H$ZmeH$m§À`m {Z{_©Vrda g§emoYZ Mmby Amho. `m joÌmV ~m`mo-Q>oŠZm°bm°OrñQ>Mr _moR>çm à_mUmda JaO Amho.

Ordemóm_Ü`o dZñnVr àmUr `m§À`m hOmamo OmVr-àOmVr AmT>iyZ `oVmV. àË`oH$ àOmVr~ÔbMr AÚ`mdV _m{hVr R>odUo, Ë`m§À`mdarb à`moJm§Mo g§emoYZmVyZ {Z_m©U hmoUmè`m àM§S> _m{hVrMr {Z`moOZnyd©H$ hmVmiUr H$aUo, `mgmR>r _m{hVr V§ÌkmZmMm dmna _moR>çm à_mUmda dmT>bm Amho, `mVyZ Bio-informatics ZmdmMr CnemIm CX`mg Ambr Amho. AmYw{ZH$ g§JUH$ àUmbtÀ`m AmYmao A{Ve` Jw§VmJy§VrÀ`m AmH$S>o_moS>r, g§emoYZmgmR>r Amdí`H$ dmVmdaU {Z{_©Vr Am{U Ë`mdarb {Z`§ÌU, simulation BË`mXr Jmoï>tgmR>r g§JUH$mMm dmna dmT>bm Amho. hdr Vr _m{hVr `mo½` àH$mao CnbãY H$aUo, {VMm dmna H$aUo ghO eŠ` ìhmdo `mgmR>r ZdZdrZ àUmbtMr {Z{_©Vrhr `m emIoÀ`m V§Ìkm§H$Sy>Z Ano{jV Amho.

Am¡fY{Z_m©U emóm_Ü`o (Pharmaceutial) OmñV n[aUm_H$maH$ Am¡fYo {Z_m©U H$aÊ`mgmR>r g§emoYZ H$m`_M Mmby AgVo. ~m`mo-Q>oŠZm°bm°OrÀ`m dmnamZo Am¡fYo A{YH$ n[aUm_H$maH$ H$aUo, gmB©S>-B\o$ŠQ>g² H$_r H$aUo, amoJ à{VH$ma j_Vm dmT>{dÊ`mgmR>r ZdrZ \$m°_w©ë`o emoYUo gwê$ Amho, Ë`mbm bjUr` `ehr {_iV Amho.

OoZo{Q>H$ B§{O{ZA[a¨J (Genetic Engg.) À`m gmhmæ`mZo _mZdr CËH«$m§Vr Am{U Ë`mdarb g§emoYZmbm Mm§JbrM MmbZm {_imbr Amho. _mZdmMm hOmamo dfmªMm B{Vhmg `m{Z{_ÎmmZo {Od§V ñdê$nmV g_moa `oUo hr ñdßZdV dmQ>Umar H$ënZm gË`mV CVa{dÊ`mgmR>rhr à`ËZ Mmby AmhoV. _mZdmbm Xw:IXm`H$ Aem AgmÜ` amoJm§daMo BbmO H$aÊ`mgmR>r, ~m`mobm°{OH$b AZwdm§{eH$ {S>\o$ŠQ>g² Kmb{dÊ`mgmR>r, _mZd O_mV A{YH$ gwÑT> Am{U H$m`©j_ H$aÊ`mgmR>r OoZoQ>rH$ B§{O{ZA[a¨JMm ~hþ_mob dmQ>m AgUma Amho `mV e§H$m Zmhr.

_hÎdmMo {df`

 • Biological Thermodynamics
 • Molecular Biology
 • Genetic Engineering
 • Fermentation Technology
 • Immunology
 • Biostatistics
 • Bioreactor
 • Drug-Design Development and Manufacturing
 • Immunology-II
 • Bioinformatics
 • Bioreaction Engineering
 • Industrial Organization and Management
 • Bio processes
 • Protein Engineering
 • Bioseparation Processes
 • Bioprocess Engineering and Economics
 • Bioprocess Modeling and Simulation
 • Introduction to Biomedical Engineering
 • Food Biotechnology
 • Plant Tissue Culture and Plant Biotechnology
 • Pharmaceutical Biotechnology
 • Biomedical Fluid Dynamics
 • Biotechnology for crop Improvement
 • Environmental Biotechnology
 • Animal Tissue Culture
 • Advanced Biomaterials
 • Good Manufacturing Practices
 • Advanced Genetic Engineering
 • Metabolic Engineering

Employment opportunities

 • Am¡fY {Z_m©U H§$nÝ`m
 • eoVr_Yrb g§emoYZ
 • Chemical Industry
 • Food Technology
 • Bio-Medical Industry
 • Bio-Technology

{deof ì`{º$JV H$m¡eë`o

 • Analytical mind set, Logical Reasoning Skill
 • Able to work for long hours, eye for detail, Documentation, etc.

Skill Set :

 • ~m`m°bm°Or {df`mMm `mnyduMm Aä`mg.
 • gyú_ Aä`mg H$aÊ`mMr V`mar.
 • ñd-Aä`mgmMr gd`.
 • g§emoYH$ d¥Îmr.
 • EH$m OmJoda ~gyZ XrK©H$mi H$m_ H$aÊ`mMr V`mar.
  
  
 

For branding of the institute, Institutes may take appointment of Prof. Vijay Navale for career guidance seminars.

Contact : Prof. Vijay Navale : +91-9822502969

Personal Career Counseling

M-Power’s expert career counselors have guided more than 5000 students & parents through personal or telephonic counseling.

The counseling is available for

 • Engineering Career & Educational Options
 • Engineering Admission Process for HSC Students
 • Careers selection after SSC/HSC
 • Career Selection After Graduation
 • Direct Second Year Engg. Admission Process(for Diploma Students)
 • Career Options for Diploma Engineers
 • Study skills (for School/ college Students)
 • Study Time Management
 • Communication Skills Development
 • Personality Improvement
Contact : Prof. Vijay Navale : +91-9822502969

© www.go2engineering.com   Best viewed in 1024 X 768. Developed by Softkey Solutions     

Update your Information to receive important information & alerts.