Advertise with Us   |   My Nation, My Career   |   FAQ's   |   Contact Us

Financing your education through Education Loans
   
 

 Engineering Career


  Engineering Education


  Centralised Admission Process

Member Login
   
Branchwise Scope & Opportunites – List of branches
  

Computer Engineering & Information Technology

OJ Odi `oÊ`mgmR>r EH$mo{Ugmì`m eVH$mÀ`m eodQ>r EH$ _hÎdnyU© emoY bmJbm, Vmo åhUOo g§JUH$mMm emoY. nmümË` Xoem§_Ü`o _Zwî`~imÀ`m AZwnbãYVoda EH$ h_Img CÎma emoYÊ`mMr YS>nS> g§JUH$mÀ`m {Z{_©Vr_wio `eñdr Pmbr. g§JUH$mMm AmnUm gdmªZm _m{hVr Am{U A{^àoV Agbobm dmna hm H$gë`mhr àH$maMr AmH$S>o_moS> {dZmgm`mg Am{U AMyH$ H$aUmao `§Ì Am{U hOmamo/bmImo nmZm§_Ü`o ~gob EdT>r _m{hVr EH$m Q>o~bmEdT>r (Am{U AmVm Va Ë`mhÿZhr H$_r) OmJoV _mdUmè`m `§ÌmV gm_mdy eH$Ê`mMr AOmoS> j_Vm hmM Amho. nU dmñV{dH$ Ë`mÀ`mhr {H$Ë`oH$ nQ>rZo A{YH$ Jmoï>r H$aÊ`mgmR>r g§JUmMm dmna hmoVmo Amho Am{U hmoUma Amho. www - World Wide Web `m VrZ eãXm§Zr OJmMm Moham _mohamM ~XbyZ Q>mH$bm. g§nH©$ Am{U _m{hVrMo _m`mOmb `m VrZ eãXm§Zr KamKamV nmohmoM{dbo. àË`oH$ Am°\$sg_Ü`o g§JUH$ hr M¡ZrMr dñVy Z amhVm WmoS>çmM H$mbmdYrV JaOoMr Jmoï> ~Zbr. g§JUH$ dmnaVm `oUo hr ZmoH$ar H$aÊ`mg BÀNw>H$ C_oXdmam§gmR>r àmW{_H$ JwUdÎmm g_Obr OmD$ bmJbr. WmoS>çm CeramZo H$m hmoB©Zm nU Amnë`m _m`~mn gaH$maZo g§JUH$sH$aU, g§JUH$ à{ejU `m Ñï>rZo _hÎdmMr nmdbo CMbbr. VgoM ImgJr joÌmÀ`m aoQ>çm_wiohr hr à{H«$`m ObX JVrZo KSy>Z Ambr Am{U Ad¿`m XeH$^amÀ`m H$mbmdYr_Ü`o EH$ ZdrZ g§ñH¥$Vr CX`mg Ambr.

nm{ü_mË` Xoem§_Ü`o g§JUH$ H«$m§Vr ZìdXÀ`m XeH$mV Pmbr Am{U VoWo saturation Amë`m_wio Ë`m§Mo bj ^maVmgma»`m {dH$gZerb Xoem§da OmUo gmh{OH$M hmoVo. g§JUH$ CËnmXZo Am{U godm§gmR>r ^maVmMo _mH}$Q> ^bVoM \$m`Xoera R>aUma hmoVo. Am{U _J hiyhiy EH$ EH$m naXoer H§$nÝ`m§Mm àdoe ^maVm_Ü`o Pmbm. ^maVmZo Voìhm (1995-2000) ZwH$VoM OmJ{VH$sH$aUmMo YmoaU ñdrH$mabo Agë`m_wio hm àdoe AJXr {dZmAS>Wim Pmbm. ^maVm_Ü`o _moR>çm g§»`oZo CnbãY A{^`§Vo hr `m H§$nÝ`m§À`m Ñï>rZo O_oMr ~mOy R>abr. `m A{^`§Ë`m§Zm `mo½` Ago à{ejU XoD$Z g§JUH$ joÌmgmR>r V§Ìk {Z_m©U H$aUo åhUOo gdm©V {H$\$m`Vera Am{U \$m`ÚmMm gm¡Xm hmoVm Am{U _J Oo H$mhr Pmbo Vo AmnUm gdmªZm kmV AmhoM. AmO eoH$S>mo H§$nÝ`m g§JUH$ joÌmV H$m_ H$arV AmhoV. bmImo nXdrYa, A{^`§Ë`m§Zm Ë`m§À`m H$m¡eë`mbm AZwgê$Z nJma XoV AmhoV. EH$ Software Culture Mr {Z{_©Vr `m {Z{_ÎmmZo Pmbr Amho. AmO àË`oH$mbm Software Engineer ìhm`Mo Amho. H$maUo ~hþYm XmoZ - EH$Va ^anya nJma Am{U Xwgao åhUOo naXoe àdmgmMm Am`Vm MmbyZ `oUmam `moJ. nU Software joÌmV AmìhmZohr ^anya AmhoV Am{U g§Yrhr. Ë`m Zo_Š`m H$moUË`m Am{U H$m` AmhoV Vo AmnU BWo nmhÿ`m.

g§JUH$ joÌmMr {d^mJUr àm_w»`mZo Hardware Engineering Am{U Software Engineering Aem XmoZ ^mJm§_Ü`o hmoVo.

g§JUH$ EH$ `§Ì Amho Va Hardware Engineer hm Ë`m `§ÌmMo Design, Manufacturing Am{U Maintenance (XoI^mb) H$aUmam A{^`§Vm AgVmo. g§JUH$m_Ü`o AZoH$ electronic circuits Am{U parts AgVmV. Ë`m§Mr {Z{_©Vr H$aUo, OwiUr Am{U testing H$aUo hr àmW{_H$ O~m~Xmar Hardware Engineer H$S>o AgVo. g§JUH$m~amo~aM Printer, Server, Scanner, Keyboard, Mouse BË`mXr accessories Mr hr JaO AgVo. _J `m gd© CnH$aUm§Mr {Z{_©Vr Am{U XoI^mbrgmR>r Hardware Engineer Mr JaO AgVo. _moR>_moR>çm H§$nÝ`m§_Ü`o eoH$S>m|Zr g§JUH$ dmnabo OmVmV. Vo g§JUH$ EH$_oH$m§Zm OmoS>bobo (LAN) AgVmV OoUoH$ê$Z g§JUH$mda H$m_ H$aUmè`m A{^`§Ë`m§Zm EH$_oH$m§er H$m_mg§X^m©V g§nH©$ R>odUo gmono Omdo. Va Ago Local Area Network àñWm{nV H$aÊ`mMo H$m_hr Hardware Engineer H$S>o AgVo. àË`oH$ H§$nZr_Ü`o àM§S> à_mUmda _m{hVr {Z_m©U hmoV AgVo. Vr Electronic ñdê$nmV gmR>{dÊ`mMr `moOZm H$m`m©pÝdV H$aUo hr Hardware Engineer Mr O~m~Xmar AgVo. WmoS>Š`mV g§JUH$ joÌmVrb gd© Vm§{ÌH$ ~m~tMo kmZ Agbobm V§Ìk hm Hardware Engineer AgVmo Ago åhQ>ë`mg dmdJo R>aUma Zmhr.

Software Engineer :-

gm°âQ>doAa B§{O{ZAa qH$dm {gpñQ>_ A°Zm{bñQ>g² ho g§JUH$ joÌmVbo Problem Solvers AgVmV. gm°âQ>doAa B§{O{ZAg©Zm g§JUH$ àUmbr (Software Programmes) ~Z{dÊ`mMo H$m¡eë` àmá H$aUo Amdí`H$ AgVo. g§JUH$mÀ`m {d{dY àUmbr/^mfm {dH${gV hmoV AgVmV.(Java, Unix, C++, SQL, VB BË`mXr) Ë`m ^mfm§Mo kmZ àmá H$ê$Z KoD$Z Ë`m§Mm dmna J«mhH$mbm Ano{jV Aem godogmR>r H$aUo hm gm°âQ>doAa B§{O{ZAaÀ`m H$m`©joÌmMm _hÎdmMm H$m`©^mJ.

CXm. AmnU amoO ~±Ho$V OmVmo. ~±Ho$_Ü`o g§JUH$sH$aU Pmbobo Agë`mg Vw_À`m ImË`mMr _m{hVr/Zm|X g§JUH$mÛmao R>odbr OmVo. ^maVmÀ`m H$moUË`mhr H$mZmH$monè`mV Ë`m_wio Vw_À`m ImË`mMr _m{hVr Vwåhr KoD$ eH$Vm. AJXr AÚ`mdV _m{hVr Vwåhmbm jUmYm©V {_iy eH$Vo. àË`oH$ ImË`mg§X^m©V Amdí`H$ Vr _m{hVr J«mhH$mn`ªV nmoM{dUo AmVm \$maM gmono Pmbo Amho. Aer ~±H$ EH$m g§JUH$ àUmbrda AmYmarV AgVo. ~±Ho$Mo ì`dhma, R>odmì`m bmJUmè`m Zm|Xr Am{U EH§$XarV ~±qH$J {gpñQ>_Mm Aä`mg H$ê$Z g§JUH$ Vk/A{^`§Vo doJdoJio \$m°åg©/a{OñQ>g© g§JUH$mda V`ma H$aVmV. Ë`m_Ü`o _m{hVr gmR>{dÊ`mMr gmo`, _m{hVrMo doJdoJù`m [anmoQ>©g²À`m ñdê$nmV dJuH$aU Am{U Amdí`H$ Voìhm BVa g§b¾ g§ñWm§Zm Vr {dZm{db§~ nwa{dUo øm gd© Jmoï>tgmR>r hr àUmbr {dH${gV Ho$br OmVo. _J ~±Ho$_Yrb H$_©Mmè`m§Zm à{ejU XoD$Z hr àUmbr dmnaÊ`mgmR>r V`ma Ho$bo OmVo.

AmVm darb CXmhaUmg§X^m©V System Analyst ho ~±qH$J {gpñQ>_Mm Aä`mg H$aVmV. X¡Z§{XZ H$m_H$mOmMm, `oUmè`m AS>MUr qH$dm ^{dî`mV {Z_m©U hmoD$ eH$Umè`m AS>Wù`m§Mm {dMma Ë`m§Zm `m H$m_r H$amdm bmJVmo. Ë`m_wio System Analyst hm hþema, YmoaUr Am{U Ë`m joÌmMr g_O AgUmam Agmdm bmJVmo. {gpñQ>_ A°Zm{bñQ> hm g§nyU© Business Process Mo n¥W¸$aU/dJuH$aU H$aVmo. g§JUH$mÀ`m H$moUË`m àUmbr dmnaVm `oD$ eH$Vrb `mMrhr _m{hVr Ë`mÀ`mH$S>o AgUo Amdí`H$ AgVo. ~±Ho$_Yrb A{YH$mè`m§er MMm© H$aUo, Banking Transactions Mo n`m©` gwM{dUo, Vr A{YH$ gwb^ H$aUo, J«mhH$m§À`m n¡em§Mr gwa{jVVm Am{U ImË`mg§X^m©Vrb JwáVm `m YmoaUm§Mmhr {dMma H$ê$Z System Analyst EH$ g§JUH$ à{H«$`m {dH${gV H$aVmV. Am{U VoWyZ nwT>o Software Engineer Mm H$m`©^mJ gwê$ hmoVmo. àË`j àUmbr {b{hÊ`mMo H$m_ Software Engineer H$S>o AgVo. AmYr gm§{JVë`mà_mUo Ë`mÀ`mH$S>o H$moUË`mhr EH$ qH$dm A{YH$ àUmbr {dH${gV qH$dm dmnaÊ`mMo kmZ AgVo. Vmo System Analyst À`m gyMZoZwgma Software Program {dH${gV H$aVmo. gd© eŠ`meŠ`Vm§Mm {dMma H$ê$Z Vr àUmbr dmnaUmè`mgmR>r gmo`rMr ìhmdr hm _yi CÔoe Ë`m_mJo AgVmo. WmoS>Š`mV H$moUVr Amkm (H$_m§S>) {Xë`mda g§JUH$mZo H$m` à{H«$`m H$amdr ho R>a{dUo Software Engineer À`m hmVmV AgVo. EH$Xm H$m Software Program {bhÿZ Pmbm (EH$m Project gmR>r eoH$S>mo àmoJ«måg {bhmdo bmJVmV) H$s _J Ë`mMo Testing H$amdo bmJVo. doJdoJù`m tools À`m gmhmæ`mZo Vmo Program doJdoJù`m H$gmoQ>çm§da CVaUo Ano{jV AgVo. J«mhH$mbm EH$ n[anyU© Am{U AMyH$ CËnmXZ XoÊ`mMm AÅ>mhmg `m H§$nÝ`m§Mm AgVmo. øm test H$aUmaohr Img Ago Quality Control Engineer AgVmV. Ë`m§À`m \$sS>~°H$ dê$Z g§JUH$ àUmbrV `mo½` Vo \o$a~Xb Ho$bo OmVmV.

Aem arVrZo System Analyst - Software Programming Engineer - Software Testing Engineer hr gmIir àË`oH$ àmoOoŠQ>gmR>r H$m_ H$arV AgVo.

g§JUH$ àUmbr H$m`m©pÝdV Pmë`mdahr Ë`mV AS>MUr `oD$ eH$VmV. H$mimZwgma Ë`mV H$mhr ~Xb H$amdo bmJVmV. Ë`mgmR>rhr à{e{jV Software Engineers bmJVmV. J«mhH$mÀ`m ì`dgm`/Y§ÚmÀ`m {R>H$mUr OmD$Z ê$Q>rZ MoŠg H$aUo, {gpñQ>_Mm doJ Am{U AMyH$VoMo narjU H$aUo `mH$m_r Software Service Engineer Mr _moR>r \$m¡O H$m`©aV AgVo.

gd©gmYmaUnUo g§JUH$ joÌmMo H$m_ Aem nÕVrZo Mmby AgVo. `m ì`{V[aº$ Multimedia, Graphic Design, Engineering Design, Accounting Softwares, Language Softwares Aem CËnmXZm§Mr {Z{_©Vr hmoV AgVo. _moR>çm à_mUmda dmnamgmR>r hr softwares {b{hbr Am{U dmMbr OmVmV. _J Ë`m§À`m Marketing gmR>r Software Engineer Mr Zo_UyH$ hmoD$ eH$Vo.

g§JUH$ à{ejUmMm (Software / Hardware Tranining Institute) ì`dgm`hr ^maVm_Ü`o ^a^amQ>rg Ambm Amho. ZdrZ {nT>rbm qH$dm `m joÌmV nXmn©U H$aÊ`mgmR>r BÀNw>H$ ì`º$tZm à{ejU XoÊ`mgmR>r Mm§Jë`m JwUdÎmoÀ`m Software Engineers Mr H$m`_M MUMU AgVo. øm joÌmVhr Ë`m§Zm ^anya g§Yr CnbãY AmhoV. IT hr computer Engineer Mr Cn`mo{OV emIm Amho. Computer Engineering _Ü`o gm°âQ>doAa ~amo~aM Hardware Design, Development, Production Mohr V§ÌkmZ {eH${dbo OmVo, Va IT _Ü`o Latest g§JUH$ àUmbrer g§~§{YV {deof kmZ àmá Ho$bo OmVo Am{U gm°âQ>doAada OmñV ^a AgVmo. IT _Ü`o IT CÚmoJ ì`dñWmnZmMr VÎdohr {eH${dbr OmVmV.

Computer Engineering _Yrb _hÎdmMo {df`

 • Advanced Microporcessors
 • Computer Graphics
 • System Programming
 • Operating Systems
 • Computer Algorithm
 • Compiler Construction
 • Database Engineering
 • Software Engineering
 • Advanced Computer Arch.
 • Distributed Systems
 • Network Engineering
 • Information Technology
 • Advanced Database Systems
 • Component Technology
 • Information Security
 • Web Technology
 • Information Retrieval
 • Object Oriented Modeling and Design
 • Digital Signal Procession
 • Mobile Computing
 • Image Processing and Pattern Recognition
 • Artificial Neural Networks and Genetic Algorithms

Information Technology _Yrb _hÎdmMo {df`

 • Computer organization and Architecture
 • Operating system
 • Computer Networks
 • Software Engineering
 • Digital Communication
 • Application Development Tool
 • Image processing
 • Operating System
 • Data Base Engineering
 • Origanizational Management and Behavior
 • Internet Technology
 • Object Oriented Modeling and Desigh (OOMD)
 • Advanced Database System
 • Information system security
 • Network Engineering
 • Software testing and quality assurance
 • IT Business Methodology
 • Mobile Technology
 • Web Technology
 • Embedded and Real time system
 • ANN
 • Discrete event system simulator and Modeling
 • Intelligent systems
 • Multimedia storage and communication
 • GIS and Remote sensing

Employment Opportunities :-

Hardware :

Computer Design

 • ZdrZ Designs {dH${gV H$aUo, OwÝ`m_Ü`o ~Xb gwM{dUo/H$aUo øm H$m_m§gmR>r Computer Am{U Electronics Engineers Mm dmna hmoVmo. Circuit Design, Chip Design, Computer Architecture, Printers, Plotters Design BË`mXr. H$mhr R>iH$ H$m_o. `m A{^`§Ë`m§Zm computer V`ma H$aUmè`m _moR>_moR>çm (àm_w»`mZo naXoer) H§$nÝ`m§_Ü`o g§Yr CnbãY AmhoV.
 • Research & Development.
 • Product Quality Control & Reliability Testing.
 • Computer Manufacturing & Assembly Units.
 • Computer Maintenance

SOFTWARE :

System Programmers/Software Engineers.

H$m_mMo ñdê$n : System Programmer/Software Engineer:

 • ZdZdrZ àmoJ«måg (àUmbr) qH$dm Computer Languages V`ma H$aUo ho Software Engineer Mo _w»` H$m_ AgVo. H$YrH$Yr Software Engineers bm XmoÝhr H$m_o EH$mMdoir H$amdr bmJVmV.
 • System Programmer Am{U Software Engineers Zm gm°âQ>doAa H§$nÝ`m, H$m°åß`wQ>a ~Z{dUmè`m H§$nÝ`m, qH$dm ñdV:Mo àmoJ«måg V`ma H$aUmè`m _moR>çm H§$nÝ`m§_Ü`o _mJUr AgVo.
 • System Engineers qH$dm Software Engineers Zm EH$Va ì`{º$JV nmVirda g§nyU© àmoOoŠQ>À`m EImÚm ^mJmgmR>r àmoJ«måg {bhmdo bmJVmV qH$dm A{YH$ Jw§VmJw§VrÀ`m Am{U gwYmarV àmoOoŠQ>gmR>r EImÚm Q>r_Mm ^mJ åhUyZhr H$m_ H$amdo bmJVo.
 • H§$nÝ`m§Zr KmbyZ {Xboë`m R>am{dH$ {ZX}em§Zwgma {b{hbobo àmoJ«måg ì`dpñWV H$m`m©pÝdV ìhmdoV `mgmR>r Quality Testing H$aÊ`mMo H$m_hr System Engineers/Software Engineers bm H$amdo bmJVo.
 • gm°âQ>doAa V`ma H$aUo Am{U dmnaUo:

System Programming/Software Engineering Zm A{^`m§{ÌH$sMr nmœ©^y_r AgUo A{Zdm`© AgVo. Ë`m~amo~aM àmoJ«mq_JMo H$m¡eë`hr AmË_gmV H$amdo bmJVo. øm XmoÝhr Jmoï>tÀ`m AmYmao gm°âQ>doAa joÌm_Ü`o H$[aAa gwê$ H$aVm `oVo. Q´>oZr àmoJ«m_a, System Software Engineer, R&D Engineer Aem nXm§da AZw^dmZwgma H$m_ {_iy eH$Vo. A{^`m§{ÌH$s nXdrZ§Va H$m°åß`yQ>a A°pßbHo$eZMm {S>ßbmo_m H$ê$Z `m joÌmgmR>rMr JwUdÎmm àmá H$aVm `oVo. qH$dm M.Tech Ho$ë`mZ§Vahr System Programmer qH$dm R&D Engineer åhUyZ WoQ> {Z`wº$s hmoD$ eH$Vo.

`m JwUdÎmoì`{V[aº$ Logical Thinking, Creativity, Imagination `m JwUm§À`m AmYmao EImXr ì`º$s A{YH$ ObXarË`m àJVr H$ê$ eH$Vo.

System Analyst :

 • gm°âQ>doAaMm dmna H$ê$ BpÀN>Umè`m H§$nÝ`m§Mr JaO Am{U H$em àH$maÀ`m H$m_mMo g§JUH$sH$aU H$amd`mMo Amho `mMo dJuH$aU Am{U ñdê$n g_OyZ KoÊ`mMo H$m_ System Analyst Mo AgVo. EImÚm {~{PZog_Ü`o g_m{dï> Agboë`m gd© VÏ`m§Mm Am{U à{H«$`m§Mm {dñVmamZo Aä`mg H$aUo System analyst H$Sy>Z Ano{jV AgVo.
 • EImÚm ì`dgm`m_Ü`o AZoH$ à{H«$`m§Mm g_mdoe AgVmo. H$m_m§Mr EH$ gw{Z`mo{OV gmIir AgVo. System Analyst bm Aem H$m_m§Mo dJuH$aU H$ê$Z Ë`mn¡H$s g§JUH$mMm dmna H$moUË`m H$m_mgmR>r hmoD$ eH$Vmo `m~ÔbÀ`m gyMZm Úmì`m bmJVmV. H$YrH$Yr g§JUH$sH$aUmgmR>r EImÚm à{H«$`o_Ü`o ~Xb H$aUo, Vr A{YH$ gwb^ H$aUo, AemàH$maMo H$m_hr Ë`m§Zm H$amdo bmJVo.
 • H§$nÝ`m§Zm ñnY}V {Q>H$md YaÊ`mgmR>r A{YH$ Mm§Jbr godm qH$dm CËnmXZo XoUo AmO H«$_àmá Pmbo Amho. g§JUH$mMo `m H$m_r A{Ve` _hÎdmMo `moJXmZ Amho. ì`dgm`m_Yrb H$ÀÀ`m _mbmMm nwadR>m, Ë`mMr JwUdÎmm, CËnmXZ qH$dm godm {Z{_©Vr, nwÝhm ømMrhr JwUdÎmm, {dH«$s à{H«$`m Am{U J«mhH$mMo g_mYmZ `m gd© Jmoï>r EH$m gyÌmV ~m§YÊ`mgmR>r System Analyst H$m_ H$aVmo. EH$Xm H$m System Design Pmbr H$s _J Software Engineer Mo Program V`ma H$aÊ`mMo H$m_ Mmby hmoVo.

e¡j{UH$ nmÌVm :

A{^`m§{ÌH$s nXdr, qH$dm Maths, Accountancy, Business Administration Mr nmœ©^y_r AgUmè`m C_oXdmam§Zm `m nXmgmR>r àmYmÝ` {_iVo. MBA qH$dm MCA gma»`m nXì`wÎma nXì`m§Mm `m nXmgmR>r h_Img {dMma hmoVmo.

Application Programmers:

 • EImÚm R>am{dH$ H$m_mgmR>r qH$dm à{H«$`ogmR>r àmoJ«mågMr g§aMZm (Design) H$aUo qH$dm {b{hÊ`mMo H$m_ application programmer Mo AgVo. ho àmoJ«måg H$m°åß`yQ>aZo Z¸$s H$m` H$amdo `m ~ÔbÀ`m gyMZm§Mr qH$dm Amkm§Mr gmIir (Amkmdbr) AgVo. Aem eoH$S>mo AmkmditMr {_iyZ EH$ System ~ZVo. Am{U Aem AZoH$ Systems {_iyZ EH$ nyU© àmoOoŠQ> V`ma hmoVmo.
 • System Analyst qH$dm Designer Zo {Xboë`m gyMZm§Mo qH$dm AmXoem§Mo nmbZ H$ê$Z Application Programmer Zm àmoJ«m_ {bhmdm bmJVmo. Computer languages Mm dmna H$ê$Z Application Programmers àmoJ«m_ {b{hVmV. gÜ`m 3rd qH$dm 4th generation À`m Computer Languagtes qH$dm codes Mm dmna H$ê$Z àmoJ«m_ {bhmdm bmJVmo.
 • H$moS>tJ qH$dm àmoJ«måg {b{hÊ`mMo H$m_ Pmë`mZ§Va Ë`mMo testing Ho$bo OmVo. {b{hbobm àmoJ«m_ ì`dpñWV H$m_ H$aVmo H$m? Á`m CÔoemgmR>r Vmo V`ma Ho$bobm Amho Vmo CÔoe gmÜ` hmoVmo H$m§? Aem AZoH$ H$gmoQ>çm§da Ë`mMo narjU Ho$bo OmVo. Amdí`H$VoZwgma Ë`m_Ü`o ~Xb H$ê$Z nwÝhm testing Ho$bo OmVo. hr EH$ doiImD$ à{H«$`m Amho. na§Vw àË`oH$ àmoJ«m_bm `m narjoV CÎmrU© ìhmdoM bmJVo.
 • Mainframe, Personal Computer qH$dm Minicomputer _Yo ho àmoJ«m_a ñnoebm`PoeZ H$ê$ eH$VmV.

e¡j{UH$ nmÌVm :

1) B.E. VgoM gm`Ýg, H$m°_g©, AmQ>©g, ñQ>°{Q>pñQ>Šg nXdr narjm Mm§Jë`m JwUm§Zr CÎmrU© hmoUo Amdí`H$ AgVo. `m nXdrZ§Va àmoJ«mq_J pñH$ëg {eH$Ê`mgmR>r Mm§Jë`m Software Training Institute _YyZ `mo½` Vmo H$mog© Ho$bobm Agmdm. `m H$mog©Mm H$mbmdYr 6 _{hZo Vo EH$ df© BVH$m AgVmo.

EDP Managers : gm°âQ>doAa CËnmXZo dmnaUmè`m H§$nÝ`m§_Ü`o Ë`mMm dmna gwb^ arVrZo H$aVm `mdm, ZdrZ V§ÌkmZmMr _m{hVr Vo dmnaUmè`m H$_©Mmè`mn`ªV ì`dpñWV nmoMmdr, Ë`m§À`m AS>rAS>MUtMo {ZamH$aU H$aVm `mdo `mgmR>r EDP Manager Mr {Z`wº$s Ho$br OmVo.

Enterprise Resource Planning (ERP)

ERP Software ho CËnmXZ {Z{_©Vr H$aUmè`m H§$nÝ`m§Zm bmJUmè`m gmYZgm_wJ«rMo ì`dpñWV {Z`moOZ H$aVm `mdo `mgmR>r dmnabo OmVo. Purchase,Inventory, Manufacturing, Sales, Marketing, Distribution, Humn Resource, Finance, Accounts BË`mXr gd© {d^mJm§_Ü`o gwgyÌVm AmUUo, Ë`m§Zm A{YH$ H$m`©j_ H$aUo, _mH}$Q>À`m JaOoZwgma Ë`m§À`m H$m`©j_Vo_Ü`o WmoS>çm H$mbmdYr_Ü`o ~Xb H$aVm `oUo, gd© gmYZ gm_J«r (Man, Machine, Materials, Money) Mm nwaonya (Optimum) dmna H$aVm `oUo, gmYZ gm_J«rMo dm`m OmÊ`mda (Resource Wastage) à{V~§Y AmUUo qH$dm {Z`§ÌU amIUo `m gd© C{Ôï>m§Zr ào[aV hmoD$Z ERP hr àUmbr {dH${gV H$aÊ`mV Ambr Amho. OJm_Yrb ZmdmOboë`m H§$nÝ`m§Zr hr àUmbr dmnê$Z àJVrMr ZdZdrZ {eIao JmR>bobr AmhoV. Am{U AmVm gd©M ñVam§da {VMm dmna hmoV Amho.

e¡j{UH$ nmÌVm :

 • B.E./B.Tech/MBA
 • Finance/Accounts À`m _moS>çÿbgmR>r CA/ICWA/MBA

DATABASE MANAGEMENT :-

H§$nÝ`m§_Ü`o doJdoJir _m{hVr gmR>{dÊ`mgmR>r, {VMo dJuH$aU, n¥W¸$aU H$aÊ`mgmR>r Database Manager Mr JaO AgVo.

H§$nÝ`m§Mo/~±H$m§Mo hOmamo J«mhH$ AgVmV. Ë`m§À`m~ÔbMr _m{hVr R>odUo ho CÚmoJmÀ`m Ñï>rZo H«$_àmá AgVo. hr _m{hVr Aem ñdê$nmV R>odUo Amdí`H$ AgVo OoUoH$ê$Z {VMm dmna hdm Vgm Am{U H$_r doimV H$aVm `mdm. Database Management àUmbr `m H$m_r _XV H$aVo.

Computer Operator / Data Entry Operators :-

{Xboë`m gyMZm§~ahþHy$_ g§JUH$m_Ü`o _m{hVr AMyH$VoZo ^aÊ`mMr O~m~Xmar hr Computer Operator Mr AgVo. System Engineer/Software Engineer `m§Zr V`ma Ho$boë`m àmoJ«m_Mm dmna H$ê$Z R>am{dH$ H$m_ H$aÊ`mgmR>rÀ`m H$_m§S> XoUo, [anmoQ>©g V`ma H$aUo, amoO Zì`mZo V`ma hmoUmè`m _m{hVrMm "~°H$An' KoUo `mgmaIr H$m_o `m A§VJ©V `oVmV.

MARKETING :-

Sales & Marketing : Hardware qH$dm Software Mr {dH«$s H$aÊ`mgmR>r Marketing Executive Mr JaO nS>Vo. CÎm_ g§^mfU Am{U _mUgo hmVmiÊ`mMo H$m¡eë` Am{U Ë`m~amo~a Amdí`H$ VodT>o Vm§{ÌH$ kmZ `m {VgyÌrÀ`m AmYmao `m joÌm_Ü`ohr g§Yr CnbãY AmhoV. ~hþXm AZw^dr Am{U {dH«$sH$bo_Ü`o àm{dÊ` {_iy eH$Ê`mMr h_r XoUmao System Analyst / Engineers Zm `m H$m_mgmR>r àmYmÝ` {Xbo OmVo. dma§dma OJ^a àdmg, Mm§Jbm nJma Am{U CÎm_ amhUr_mZ Am{U gmo`rgw{dYm ho AmhoV øm H$m_mMo H$mhr ßbg nm°B§Q>g².

  
  
 

For branding of the institute, Institutes may take appointment of Prof. Vijay Navale for career guidance seminars.

Contact : Prof. Vijay Navale : +91-9822502969

Personal Career Counseling

M-Power’s expert career counselors have guided more than 5000 students & parents through personal or telephonic counseling.

The counseling is available for

 • Engineering Career & Educational Options
 • Engineering Admission Process for HSC Students
 • Careers selection after SSC/HSC
 • Career Selection After Graduation
 • Direct Second Year Engg. Admission Process(for Diploma Students)
 • Career Options for Diploma Engineers
 • Study skills (for School/ college Students)
 • Study Time Management
 • Communication Skills Development
 • Personality Improvement
Contact : Prof. Vijay Navale : +91-9822502969

© www.go2engineering.com   Best viewed in 1024 X 768. Developed by Softkey Solutions     

Update your Information to receive important information & alerts.