Advertise with Us   |   My Nation, My Career   |   FAQ's   |   Contact Us

Financing your education through Education Loans
   
 

 Engineering Career


  Engineering Education


  Centralised Admission Process

Member Login
   
Branchwise Scope & Opportunites – List of branches
  

Electrical Engineering

A{^`m§{ÌH$sÀ`m _yb^yV emIm§n¡H$s EH$ Agboë`m "{dÚwV A{^`m§{ÌH$s'Mo Am¡Úmo{JH$ joÌmbm \$ma _moR>o daXmZ bm^bobo Amho. H$moUVohr `§Ì qH$dm `§ÌUm Mmb{dÊ`mgmR>r D$O}Mr JaO AgVo Am{U {VMr {Z{_©Vr, nwadR>m Am{U {dVaU H$aÊ`mMo _hÎdnyU© H$m`© `m A{^`§Ë`m§Zm H$amdo bmJVo. Ë`m_wio àË`oH$ H$maImÝ`mgmR>r BbopŠQ´>H$b B§{O{ZAg©Mr Amdí`H$Vm AgVoM AgVo.

^maVm_Ü`o drO{Z{_©Vr hr àm_w»`mZo gaH$mar H§$nÝ`m§H$Sy>Z Ho$br OmVo. _moR>_moR>çm YaUm§À`m gm{ÞÜ`mV AgUmao nm°da ßb°ÝQ> drO {Z{_©VrMo H$m`© AhmoamÌ H$arV AgVmV. eoH$S>mo A{^`§Vo `m drO {Z{_©VrÀ`m H$m_r Jw§Vbobo AgVmV. drO {Z_m©U Pmë`mZ§Va drOdmhH$ Vmam§Ûmao {VMo {dVaU H$aÊ`mMo EH$ _hmàM§S> H$m_hr `m A{^`§Ë`m§À`m XoIaoIrImbr MmbVo. àË`oH$ {d^mJm_Ü`o AgUmar g~-ñQ>oeÝg, Xoe^a C^mabobo Q>m°dg©, Ë`m§Mr XoI^mb, drO nwadR>çmMo {Z`moOZ BË`mXr H$m_m§Mm g_mdoe Ë`m§À`m X¡Z§{XZ H$m_m_Ü`o hmoVmo.

drO{Z{_©VrgmR>r Am¡pîUH$ (H$moigm), B§YZ ({S>Pob) AUyD$Om© (Ý`ypŠbAa) Am{U Z°Mab J°g `m nXmWmªMm _moR>çm à_mUmda dmna hmoV AgVmo. ^maVm_Ü`o IoS>monmS>r drO nmohmoM{dÊ`mgmR>r Joë`m nÞmg dfmª_Ü`o `m emIoÀ`m V§Ìkm§Zr \$ma _ohZV KoVbobr Amho. na§Vw gÜ`m {dOoMr _mJUr Am{U nwadR>m `m_Ü`o AgUmar àM§S> V\$mdV ^ma{Z`_ZmgmR>r H$maUr^yV R>aV Amho. VgoM drO {dVaUm_Ü`o hmoUmao ZwH$gmZhr (Transmission Losses) OmJ{VH$ _mnX§S>mZwgma \$maM A{YH$ Amho. AmVm `m A{^`§Ë`m§Zm ZdrZ àmoOoŠQ>g² C^mamdo bmJVrb, drO {Z{_©VrMo Omio A{YH$ H$m`©j_ H$aÊ`mgmR>r à`ËZ H$amdo bmJVrb, drO MmoarMo dmT>Vo àH$ma nmhVm AmYw{ZH$ gwajm `§ÌUm§Mm dmna H$amdm bmJob.

WmoS>Š`mV BbopŠQ´>H$b B§{O{ZAg©da Agbobr O~m~Xmar AmVm dmT>bobr Amho.

Am¡Úmo{JH$ joÌm§_Ü`o H$maImÝ`m§Zm {dZmì`Ë`` drO nwadR>çmMr JaO AgVo. emgZmV\}$ nwadR>m hmoUmè`m {dOoda Adb§~yZ amhUo Ë`m§Zm ~è`mM doim eŠ` ZgVo. Ë`m_wio Mm§Jë`m JwUdÎmoMm XO}Xma nwadR>m hmoÊ`mgmR>r ñdV:Mr drO{Z{_©Vr `§ÌUm C^r H$aUo Oê$arMo R>aVo.(Captive Power Plants) CXm. ñQ>rb, H$m°na, A°ë`w{_{Z`_ hr ~o{gH$ am° _Q>o[aAb CËnmXZ H$aUmao _moR>_moR>o H$maImZo {dOoMm n«M§S> dmna H$aVmV. `m O{ZÌm§Ûmao drO {Z{_©Vr Am{U nwadR>çmMr gJir O~m~Xmar `m A{^`§Ë`m§da AgVo.

H$moUVmhr H$maImZm C^m amhVmZm {dOoÀ`m Vmam bmdÊ`mMo A{Ve` Jw§VmJw§VrMo H$m_ `m B§{O{ZAg©Zm H$amdo bmJVo. H$maImÝ`m_Ü`o dmnaë`m OmUmè`m _{eÝgn`ªV `mo½` Xm~mMr drO nwa{dUo, Ë`m _{eÝgda H$m_ H$aUmè`m H$m_Jmam§Mr gwa{jVVm B. ~m~r bjmV KoD$Z Ë`m§Zm H$m_ H$amdo bmJVo. g§nyU© H$maImÝ`m_Ü`o {dZmì`Ë`` drOnwadR>m nwa{dÊ`mMo H$m_ Ë`m§À`m O~m~Xmarda MmbVo.

àË`oH$ _erZ ho {dOoda MmbVo. Ë`m_wio Ë`m _{eZÀ`m XoI^mbrgmR>rhr BbopŠQ´>H$b B§{O{ZAaMr Amdí`H$Vm AgVo.

KaJwVr CnH$aUo, bmBqQ>J {gpñQ>åg (~ë~,Q>çyãg B.) BboŠQ´>m°{ZH$ dñVy, H$maImÝ`m§gmR>r bmJUmar _{eÝg BË`mXr Jmoï>tÀ`m CËnmXZ à{H«$`o_Ü`o `m A{^`§Ë`m§Mr _hÎdnyU© ^y{_H$m AgVo. Aem CnH$aUm§Mo {S>PmBZ, CËnmXZ d XoI^mb `mgmR>r Ë`m§Zm H$m`©aV ahmdo bmJVo.
{Zdmgr B_maVr, H$m`m©b`o, em°qnJ _m°b, XwH$mZo `m§À`mhr drOnwadR>çmÀ`m Img JaOm AgVmV. Ë`m§À`mgmR>r drOnwadR>çmMr `§ÌUm {S>PmB©Z H$aUo Am{U ~g{dÊ`mÀ`m H$m_r hOmamo BbopŠQ´>H$b H$m°ÝQ´>°ŠQ>a/BbopŠQ´>H$b B§{O{ZAg©/gwnadm`Pa am~V AgVmV.

WmoS>Š`mV OgOgm {dOoMm dmna dmT>Uma VgVer `m A{^`§Ë`m§Mr JaOhr dmT>Uma Amho ho _mÌ Z¸$s.

_hÎdmMo {df`

 • Electromagnetics
 • Electronic Circuit Theory
 • Power Systems
 • Insturmentation Techniques
 • Industrial Organisation and Management
 • Microporcessor and Applications
 • Power System analysis and control
 • Linear Control Systems
 • Communication Systems
 • Power Electronics
 • Micro Controller and Applications
 • Indutrial Drives and Controls
 • Non Linear and Digital Control Systems
 • Electrical M/C Design
 • Utilisation and Energy Conservation
 • EHVAC
 • DSP
 • Electrical system modeling
 • Neural Network and Fuzzy Logic
 • HVDC
 • Power System Harmonics
 • Elecrical and Electronic Materials

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES

 • Power Plants
 • Electricity Boards
 • Machine tools/electrical/electronics goods manufacturing companies.
 • Engine/Generator manufacturing companies.
 • Maintainance departments of all manufacturing companies.
 • Electrical contractors (Government/Private)
 • M.S.E.B. gmaIo emgH$s` {d^mJ.

nXo :

 • Electrical Supervisor.
 • Maintenance Engineer.
 • Design Engineer.
 • Production Supervisor

CÚmoJmÀ`m g§Yr

 • Electrical Contractor
 • Maintenance Mm ñdV:Mm ì`dgm`
 • Motor Manufacturing.
 • Motor Repairing.
 • Transformer Repairing.
 • Electric Appliances repair / maintenance.

SKILL SET :

 • Mathematics, Electronics gma»`m {df`m§_Ü`o AmdS>
 • Circuit Diagrams Mr ^rVr ZH$mo.
 • gyú_ Aä`mgmMr AmdS>.
 • Imagination Am{U Analysis H$aÊ`mMo H$m¡eë`.

Ì wQ>r :

Mechanical, Computer À`m VwbZoV Electrical gmR>r ZmoH$atÀ`m OmJm H$_r AgVmV. emgH$s` {d^mJm§À`m narjm§_Ü`o ñnYm© _moR>çm à_mUmV AgVo.

nm°da B§{O{ZA[a¨J

nm°da B§{O{ZA[a¨J hr BbopŠQ´>H$b B§{O{ZA[a¨Jer gmYå`© AgUmar emIm Amho. _wimV nm°da B§{O{ZA[a¨JMm g§X^© "BbopŠQ´>H$b nm°da' Agm Amho. åhUOoM BbopŠQ´>H$b B§{O{ZA[a¨J_Ybm "BbopŠQ´>H$b nm°da' hm ^mJ {deofÎdmZo {eH$Ê`mgmR>r Img "nm°da B§{O{ZA[a¨J' `m ñdV§Ì emIoMr aMZm Ho$br Jobr Amho.

"drO' hm AmYw{ZH$ OJmMr OJÊ`mMr D$Om© Amho. "{dOo{dZm {OUo' hm AmVm H$ënZonbrH$S>rb dmQ>mdo EdT>m {dOoMm dmna X¡Z§{XZ OrdZmV hmoV Amho. AmnU {dOoda {H$Vr Adb§~yZ AmhmoV `mMm àË`` drO Joë`mZ§VaM `oVmo. Aem {dOoMm dmna EHy$UM àM§S> dmT>ë`mZo nm°da B§{O{ZA[a¨JMo {ejU KoUmè`m A{^`§Ë`m§Zm AmìhmZmË_H$ joÌmV H$m_ H$aÊ`mMr g§Yr {_iUma Amho ho {Z{üV.

nm°da B§{O{ZA[a¨J_Ü`o drO {Z{_©Vr, drO dhZ, Am{U drO dmQ>n `m§Mm g_mdoe AgVmo. Ë`m AZwf§JmZo Ano{jV AgUmè`m AZoH$ ~m~tMm Aä`mgH«$_mVrb {d{dY {df`m§À`m ñdê$nmV Aä`mg H$amd`mMm AgVmo. Power Generation, Transmission Am{U Distribution `m _Ü`o AË`§V Jw§VmJw§VrMm nU åhQ>bo Va Hw$Vyhb {Z_m©U H$aUmam ^mJ Amho. Ë`m_Ü`o g~-ñQ>oeZMr aMZm H$aUo, XwéñVr Am{U XoI^mb nmhÊ`mMr ì`dñWm R>a{dUo, g~ñQ>oeZ H$m`m©pÝdV R>odUo `m§Mmhr g_mdoe hmoVmo. {d{dY BbopŠQ´>H$b CnH$aUm§Mo Ë`mÑï>rZo Cn`moOZ H$aUo, Ë`m§Mo {S>PmBZ H$aUo, {dOonmgyZ g§ajU H$aUmè`m Protective Equipments Mm Adb§~ H$aUo BË`mXr ~m~r `oVmV.

nm°da B§{O{ZA[a¨J hm BbopŠQ´>H$b B§{O{ZA[a¨JMmM {deof ^mJ Agë`mZo Aä`mgH«$_mV H$mhr à_mUmV g_mZVm AmT>iob. Ë`mMà_mUo CnbãY g§Yr, {dÚmÏ`mªZm Amdí`H$ AgUmao pñH$b goQ>, `oWohr g_mZ _wÔo AmT>iyZ `oVrb. H$mhr {dÚmWu B.E.(Electrical) Z§Va M.E. gmR>r nm°da B§{O{ZA[a¨J hm {df` KoVmV Va B.E. gmR>r gwÕm _moOŠ`mM {R>H$mUr H$m hmoB©Zm nm°da B§{O{ZA[a¨J hm {df` Agë`mZo {dÚmÏ`mªZm ho {ejU nXdr nmVirdaM H$aUo eŠ` Pmbo Amho.

  
  
 

For branding of the institute, Institutes may take appointment of Prof. Vijay Navale for career guidance seminars.

Contact : Prof. Vijay Navale : +91-9822502969

Personal Career Counseling

M-Power’s expert career counselors have guided more than 5000 students & parents through personal or telephonic counseling.

The counseling is available for

 • Engineering Career & Educational Options
 • Engineering Admission Process for HSC Students
 • Careers selection after SSC/HSC
 • Career Selection After Graduation
 • Direct Second Year Engg. Admission Process(for Diploma Students)
 • Career Options for Diploma Engineers
 • Study skills (for School/ college Students)
 • Study Time Management
 • Communication Skills Development
 • Personality Improvement
Contact : Prof. Vijay Navale : +91-9822502969

© www.go2engineering.com   Best viewed in 1024 X 768. Developed by Softkey Solutions     

Update your Information to receive important information & alerts.