Advertise with Us   |   My Nation, My Career   |   FAQ's   |   Contact Us

Financing your education through Education Loans
   
 

 Engineering Career


  Engineering Education


  Centralised Admission Process

Member Login
   
Branchwise Scope & Opportunites – List of branches
  

Industrial Engineering

H$moUË`mhr CÚmoJjoÌm_Ü`o Man, Machine, Money, Material `m CnbãYtMm (gmYZgm_wJ«rMm) _moR>çm à_mUmda dmna hmoVmo. hr gd© gmYZgm_wJ«r {VÀ`m j_VoZwgma dmnabr Omdr OoUoH$ê$Z CËnmXH$Vm (Productivity) dmT>mdr Am{U A§{V_V: \$m`ÚmMo à_mU dmT>mdo. `m H$[aVm Industrial Engineers H$m`©aV AgVmV.

H$maImÝ`m_Yrb gd© {d^mJm§Mo gmVË`mZo {ZarjU H$aUo. Ë`m_Ü`o dmnabr OmUmar `§Ìo, `§Ìm§Zm nwadbo OmUmao _Q>o[aAb, CËnmXZ à{H«$`o_Ü`o dm`m OmUmao _Q>o[aAb, `§Ìm§Zm bmJUmar D$Om© Am{U Vr `mo½` à_mUmV dmnabr OmV Agë`mMr ImVaO_m, H$m_mda AgUmao H$_©Mmar, Ë`m§Mr H$m_ H$aÊ`mMr j_Vm, R>am{dH$ doio_Ü`o Ë`m§À`mH$Sy>Z {Xbobo H$m_ hmoV Agë`mMr ImÌr `m gd© Jmoï>tda {Z`§ÌU R>odÊ`mMr O~m~Xmar hr B§S>pñQ´>Ab B§{O{ZAaH$S>o AgVo. H$maImÝ`m_Ü`o dmnabm OmUmam àË`oH$ KQ>H$ hm A{O~mV dm`m Z OmVm nwaonya dmnabm Omdm, øm CÔoemZo ào[aV hmoD$Z ho A{^`§Vo H$m_ H$arV AgVmV. na§Vw `m C{Ôï>mnmer Z Wm§~Vm Ë`m§Mo H$m`© Ë`mÀ`mhr nwT>o OmVo. H$maImÝ`mVë`m à{H«$`m§Mm Aä`mg H$ê$Z ZdrZ Am{U A{YH$ \$m`Xoera à{H«$`m emoYÊ`mMm Ë`m§Mm à`ËZ AgVmo

EImXr dñVy hr H$_r doimV, H$_r _Q>o[aAbMm dmna H$ê$Z Am{U H$_r D$O}À`m dmnamZo V`ma H$aUo åhUOoM Ë`m dñVydaMm CËnmXZ IM© H$_r H$aUo hmo`. _J Ë`mgmR>r `mo½` Aem gmYZgm_wJ«rMm dmna H$aUo Amdí`H$ AgVo. `mo½` à{ejU {Xbobo H$_©Mmar, `mo½` j_VoMr `§Ìo, Am{U `mo½` JwUdÎmoMm H$ÀMm _mb Agob Va H$_r IMm©_Ü`o A{YH$ Mm§Jbo CËnmXZ V`ma H$aÊ`mMo VÎd Vo Amnë`m H$m_mV dmnaVmV.

H$_©Mmar H$m_ H$aVmZm `mo½` nÕV dmnaVmV H$m? R>am{dH$ H$m_ H$aÊ`mgmR>r working conditions, Posture `mo½` Amho H$m? H$m_JmamMm doi CJrM dm`m OmVmo Amho H$m? dm`m OmV Agë`mg Ë`mMr H$maUo. EImXo H$m_ H$aÊ`mgmR>rMr nÕV Am{U Ë`mgmR>r bmJUmam doi emoYUo d à_m{UV H$aUo `mMmhr Aä`mg B§S>pñQ´>Ab B§{O{ZAaZm H$amdm bmJVmo.

B§S>pñQ´>Ab B§{O{ZAaZo KmbyZ {Xboë`m _mnX§S>mZwgma H$_©Mmè`m§Zm H$m_ H$amdo bmJVo. Ë`m§Mr CËnmXH$Vm Am{U nJma `m§Mr gm§JS> KmbÊ`mMr O~m~Xmarhr B§S>pñQ´>Ab B§{O{ZAaH$S>o AgVo.

H$maImÝ`m_Ü`o {d{dY {d^mJ AgVmV. Ë`m {d^mJm§Mr g§aMZm Ë`m§À`m_Yrb EH$gyÌVm amIUo Am{U V`ma hmoUmè`m CËnmXZm§Mm H$maImÝ`m_Yrb àdmg hm gyÌ~Õ[aË`m, {dZm AS>Wim hmoÊ`mgmR>rMr I~aXmar KoUo, ~m°Q>bZoH$ Am°naoeÝgMo {Z`moOZ H$aUo Am{U EH§$XarVM Production, Planning & Control Mm EH$ _hÎdmMm KQ>H$ ~ZyZ B§S>pñQ´>Ab B§{O{ZAg©Zm H$m_ H$amdo bmJVo. Cƒ ì`dñWmnZmgmR>r CËnmXZ à{H«$`m{df`H$ Amdí`H$ Vr _m{hVr Jmoim H$ê$Z gmXa H$aÊ`mMr àmW{_H$ O~m~Xmar B§S>pñQ´>Ab B§{O{ZAada AgVo.

{df` :

Time study, Quantitative techniques, Operations Research, Management control/system, MIS, Costing and cost control, Materials Management, Facilities management, Work study, Ergonomics B.

Employment Opportunities :-

 • Automobile Sector
 • Machine tools manufacturing Sector.
 • Engineering Products Manufacturing Sector
 • Electronic Goods Manufacturing Sector.
 • Consultancy (ñdV:Mm ì`dgm`)

Á`m H$maImÝ`m§_Ü`o V`ma hmoUmè`m CËnmXZm§gmR>r AZoH$ gwQ>çm ^mJm§Mr Am{U OwiUrMr JaO AgVo Aem {R>H$mUr àm_w»`mZo B§S>pñQ´>Ab B§{O{ZAg©Mr Amdí`H$Vm AgVo.

SKILL SET :-

 • Observation Power
 • H$ënH$ d¥Îmr
 • ~Xb H$aÊ`mMm Ü`mg
 • Quality H$m_mMr gd`
 • Imagination Power.
 • Interpersonal Relationship
 • H$m_mVrb EH$mJ«Vm.
 • àm_m{UH$nUm.

R>iH$ d¡{eîQ>ço :-

 • gÜ`mÀ`m n[apñWVrV Amdí`H$ Vo ~Xb gwM{dUo Am{U Vo H$m`m©pÝdV H$aUo.
 • Ë`mgmR>rMm Aä`mg åhUOoM Work Study-Time Study, Method Study àË`j H$aUo, ho B§S>pñQ´>Ab B§{O{ZAaMo H$m_ AgVo
 • Industrial Engineering hr CËnmXH$Vm dmT>{dÊ`mgmR>rMr Special Branch åhUyZ AmoiIbr OmVo.
 • Vk B§S>pñQ´>Ab B§{O{ZAg© ñdV: H$ÝgbQ>§Q> åhUyZ H$m_ H$aVmV.
 • _moR>çm H§$nÝ`m Aem Vk B§{O{ZAg© Ûmao Amnë`m ì`dñWoV \o$aaMZm H$aÊ`mgmR>r _moR>m IM© B§S>pñQ´>Ab B§{O{ZAg© gmR>r H$aV AgVmV.
 • dmñVwemómÀ`m AmYmamda AZoH$ bmoH$ Amnë`m dmñVy§_Ü`o ~Xb H$aVmV Va B§S>pñQ´>Ab B§{O{ZAg©À`m emómoº$ Aä`mgmda H§$nÝ`m Amnë`m ì`dñWoV ~Xb H$ê$ nmhVmV.
 • _mZdmÀ`m eara aMZoMm {dMma H$am`bm bmdUmao Am{U Ë`mZwgma _{eÝgMo {S>PmBZ, H$m_mÀ`m {R>H$mUMr aMZm H$am`bm gm§JUmao Ergonomics gmaIo V§ÌkmZ nm{hë`mda B§S>pñQ´>Ab B§{O{ZAg© H$S>o _mZdr Ñ{ï>H$moZ AgVmo AgoM åhUmdo bmJob. B§S>pñQ´>Ab B§{O{ZAa hm Iè`m AWm©Zo A{^`m§{ÌH$s ì`dñWm§_Yrb aMZoMm Am{H©$Q>oŠMa AgVmo Ago åhQ>bo Va dmdJo R>aUma Zmhr.
  
  
 

For branding of the institute, Institutes may take appointment of Prof. Vijay Navale for career guidance seminars.

Contact : Prof. Vijay Navale : +91-9822502969

Personal Career Counseling

M-Power’s expert career counselors have guided more than 5000 students & parents through personal or telephonic counseling.

The counseling is available for

 • Engineering Career & Educational Options
 • Engineering Admission Process for HSC Students
 • Careers selection after SSC/HSC
 • Career Selection After Graduation
 • Direct Second Year Engg. Admission Process(for Diploma Students)
 • Career Options for Diploma Engineers
 • Study skills (for School/ college Students)
 • Study Time Management
 • Communication Skills Development
 • Personality Improvement
Contact : Prof. Vijay Navale : +91-9822502969

© www.go2engineering.com   Best viewed in 1024 X 768. Developed by Softkey Solutions     

Update your Information to receive important information & alerts.