Advertise with Us   |   My Nation, My Career   |   FAQ's   |   Contact Us

Financing your education through Education Loans
   
 

 Engineering Career


  Engineering Education


  Centralised Admission Process

Member Login
   
Branchwise Scope & Opportunites – List of branches
  

Mechanical Engineering

A{^`m§{ÌH$sÀ`m A{Ve` _hÎdnyU© {dÚmemIm§n¡H$s EH$ Am{U gdmªZm n[aM`mMr Agbobr emIm åhUOo `§ÌA{^`m§{ÌH$s AWdm _oH°${ZH$b B§{O{Z`[a¨J. 18ì`m eVH$mV bmJboë`m AZoH$ emoYm§_YyZ Am{U emókm§À`m {Za§Va à`ËZm§VyZ {dkmZ emIoMm CX` Pmbm. AZoH$ ZdrZ emór` VÎdo nwT>o Ambr. Vr {gÕ Pmbr. Am{U Ë`mMm Adb§~ _mZdmÀ`m àJVrgmR>r hmoD$ bmJbm. VoìhmnmgyZ Ymdy bmJbobo ho àJVrMo MmH$ A{daVnUo H$mbH«$_U H$arV Amho. {dkmZmVyZ Cn`mo{OV Aer Or H$mhr joÌo {Z_m©U Pmbr Ë`mn¡H$s _oH°${ZH$b B§{O{Z`[a¨J ho EH$. {H$Ë`oH$ df} _oH°${ZH$b B§{O{Z`[a¨J$_Ü`o hmoUmè`m KS>m_moS>t_wio, {VWo H$m_ H$aUmè`m V§Ìkm§_wio g§nyU© _mZdr OrdZmbm Zdm Am`m_ àmá Pmbm Amho.

`§Ìm§Mm dmna H$ê$Z {d{dY dñVy§Mr {Z{_©Vr H$aUo, hm T>mo~i Cn`moJ. _oH°${ZH$b B§{O{Z`[a¨J `m emIoMo gwédmVrbm V§ÌkmZ dmnabo Om`Mo Vo _mZdr VmH$XrMm dmna H$ê$ZM. nU {Xdg|{Xdg OJ^amV àJVr hmoV am{hbr Am{U _mZdr dmna H$_r H$aV OmñVrV OmñV `m§{ÌH$s ñdê$n àmá Pmbobo V§ÌkmZ AmO AmnU nmhVmo AmhmoV.

dmhZo V`ma H$aUmar H§$nZr Agmo dm Ho${_H$ëg H$aUmar, `§Ì A{^`m§{ÌH$sMr CnpñWVr A{Zdm`©. H$maU {OWo `§Ì Amho {VWo _oH°${ZH$b B§{O{Z`[a¨J AmhoM Amho. O_©Zrgma»`m XoemZo {dgmì`m eVH$mV `mM kmZmÀ`m Omoamda àM§S> àJVr gmYbr. (Am¡Úmo{JH$ joÌmV gd© ì`mnr à^md AgUmar hr "A{_Vm^ ~ƒZ' category Vrb {dÚmemIm Amho.)

_oH°${ZH$b hr Ë`mM gd© AWmªZr Basic Branch Amho. `§Ìm§Mr {Z{_©Vr H$aÊ`mnmgyZ `§ÌmÛmao CËnmXZ H$aÊ`mn`ªV Am{U Ë`mhrnwT>À`m H$m_H$mOmV _oH°${ZH$bMo H$m_ MmbVo. Hw$Ry>Zhr Am{U H$gohr Q>mH$bo Var Mma nm`m§daM nS>Uma Ago _m§OamÀ`m ~m~VrV ~mobbo OmVo. VgoM _oH°${ZH$b B§{O{Z`[a¨Jbm OJmÀ`m nmR>rda Hw$R>ohr Am{U H$moUË`mhr Am¡Úmo{JH$ H$m_mV g§YrM g§Yr AmhoV, Ago {MÌ AmOVar Amho.
`§Ìm§da H$m_ H$aUmè`m H$m_Jmam§da XoIaoI R>odUo, CËnmXZ à{H«$`m H$m`m©pÝdV H$aUo, CËnmXZ H$mT>Uo, CËnmXZmMm XOm© amIUo, CËnmXZ g§»`m {Z`§{ÌV H$aUo, CËnmXZmMm doJ amIUo, Ë`mMà_mUo Design, Maintenance (XwéñVr/XoI^mb) Inspection, Assembly work, BË`mXr H$m_m§_Ü`o g§nyU©V: bj KmbUo, hr `m§{ÌH$s A{^`§Ë`mMr H$m_o AgVmV.

gd©gm_mÝ` ì`º$sbm Oar AmnU {dMmabo H$s, _oH°${ZH$b B§{O{Z`[a¨JMo CËnmXZ H$moUVo? Va VmËH$mi Amnë`mbm CÎma {_iob, "JmS>çm V`ma H$aUo' ho. Automobile ho _oH°${ZH$b B§{O{ZA[a¨Jer g§~§{YV _hÎdmMo CËnmXZ Agbo Varhr Ë`mM~amo~a Ag§»`, AJ{UV àH$maMr CËnmXZo _oH°${ZH$b B§{O{Z`[a¨J _YyZ àmá hmoVmV hr dñVypñWVr Amho. CXm. \°$Z, KS>çmi, H$nmQ>o, IwÀ`m©, nmBßg, gù`m, `§Ì, nÌo, Q>mMÊ`m, {IS>Š`m, Xmao, eóo, eoVrMr AdOmao, {Iio, IoiUr Aem gd©M dñVy _oH°${ZH$b àm°S>ŠQ>g AmhoV.

g§ñH¥$V H$dr H$m{bXmg `mMr Wmoadr gm§JVmZm Ago ~mobbo OmVo H$s OJmV Agm H$moUVmM {df` Zmhr H$s Á`mbm H$m{bXmgmÀ`m gm{hË`mZo ñne© Ho$bm Zmhr. Ë`mMà_mUo OJmV _mZd{Z{_©V gd© dñVy§_Ü`o Hw$R>o Zm Hw$R>o Var A§eV: qH$dm nyU©V: _oH°${ZH$b B§{O{Z`[a¨JÀ`m VÎdm§Mm (Principles) dmna Ho$bobm AmT>iyZ `oB©b.

nydu _oH°${ZH$b B§{O{Z`[a¨J åhUOo, hmV H$mio H$am`bm bmdUmao H$m_, Ago åhQ>bo OmB©. Ë`mV VÏ`hr Amho. AmOhr `§Ìmda H$m_ Mmby AgVmZm doiàg§Jr A{^`§Ë`m§Zm àË`j H$m_H$mOmV gh^mJr ìhmdo bmJVo. hmVmV CnH$aUo KoD$Z, nwñVH$s kmZmÀ`m Am{U àË`j AZw^dmÀ`m gmhmæ`mZo H$m_ H$amdo bmJVo. Varhr AmO _oH°${ZH$b B§{O{Z`[a¨JMo ñdê$n H$mhrgo ~XbV Amho.

Quality, Housekeeing, Automation À`m ~amo~arZo Q>mnQ>rn, ñdÀN>Vm, Amamo½`dY©H$ dmVmdaU `m§Mm {dMma Industry Mmb{dVmZm Ho$bm OmVmo. Ë`m_wio H$mhr ~Xb hmoV AmhoV. _moR>çm à_mUmV CËnmXZ {Z{_©Vr H$aVmZmhr H$m_Jma VgoM A{^`§Vo àgÞnUo H$m_ H$arV AmhoV, gwa{jVVoÀ`m gmYZm§Mm dmna hmoV Amho, H$mZR>ù`m ~gUmam AmdmO hmoV Zmhr, Am°Bb gm§S>bobo Zmhr, ñdÀN> Am{U MH$MH$sV floor da MmbVmZm AmnU naXoemVë`m H§$nZrV Ambmo AmhmoV H$m? Ago dmQ>mdo Aem AZoH$ H§$nÝ`m Amnbo nyduMo ê$n nmbQ>dyZ A{YH$ Omo_mZo H$m_ H$arV AmhoV. Ë`m_wio _oH°${ZH$b åhUOo H$ï>mMo H$m_, A§J_ohZVrMo H$m_ ho ñdê$n ~XbV Mmbbobo {XgV Amho.

_oH°${ZH$b B§{O{ZAa hm H$m_Jmam§da XoIaoI R>odVmo Am{U CËnmXZ KS>dyZ AmUVmo. ho Oar ~amo~a Agbo Var Ë`mhrnojm {H$Ë`oH$ doJdoJù`m H$m_m§_Ü`o gwÕm Ë`mbm gh^mJr ìhmdo bmJVo. Production Planning & Control, Design Research & Development, Quality Control, Marketing, Purchase `m AZoH$ functions _Ü`o _oH°${ZH$b B§{O{ZAg©Mr JaO H§$nZr ì`dñWmnZmbm nS>Vo. _wimV _oH°${ZH$b B§{O{ZAa hm All rounder AgUo Ano{jV AgVo. Ë`m_wioM Vmo Hw$R>ohr H$m_ H$ê$ eH$Uma AgVmo. `m§{ÌH$s A{^`m§{ÌH$s_Yë`m Drawing, Machine Design, Thermodynamics, Fluid Mechanics, Refrigeration, Manufacturing Process, Thermal, Automobile, Maintenance `m {df`m§À`m Aä`mgmVyZ Ë`mMo core knowledge {dH${gV Pmbobo AgVo. Ë`mM~amo~a Production Management, Industrial Management, Costing AmXr {df`mVyZ Ë`mbm ì`dñWmnZmMr Vm|S>AmoiI Pmbobr AgVo. gdm©V _hÎdmMo åhUOo ZOrH$À`m H$mimV Software V§ÌkmZ dmnê$Z Mechanical Engineering _Ü`o Am_ybmJ« ~Xb hmoC bmJbobo AmhoV. Autocad, CAD CAM,Ideas, ProE, Catea BË`mXr gm°âQ>doAa V§ÌkmZmMm dmna hmoD$ bmJbm Amho. Ë`m_wio g§JUH$mMm dmna _oH°${ZH$b _Ü`o WoQ>nUo hmoV Amho. Ë`mVhr Ho$di Drafting, Drawing Am{U Design À`m H$m_mVM Zmhr Va àË`j Production (CËnmXZ) _Ü`ohr g§JUH$mMm dmna Ho$bm OmV Amho.

Ë`m_wioM Mechanical Engineer bm Ho$di "hmV H$mio H$ê$ZM H$m_ H$amdo bmJVo' hm _wÔm B{VhmgO_m hmoV Amho. Á`m§Zm Software _Ü`o H$[aAa H$am`Mo Amho nU _oH°${ZH$b gwÕm AmdS>Vo Amho, Ë`m§Zm Software Engineers à_mUoM àË`j Mechanical Engineering joÌmV Iyn g§Yr AmhoV. Mechanical Engineering Mo Basic knowledge Amho Am{U Mechanical À`m H$m_m§gmR>r bmJUmao Software gwÕm Hw$ebnUo dmnaVm `oVo, Aem A{^`§Ë`m§Zm Iyn _moR>o H$m_ (Vohr "White Collar Job') BWo `m joÌmV Amho. Ë`mhÿZ {deof åhUOo B.E. Mechanical Pmë`mZ§Va Ë`m A{^`§Ë`m§Zm S>m`aoŠQ> Software joÌmV B.E.Computer à_mUo H$m_ H$aVm `oVoM H$s!

Core Mechanical Engineering _Ü`o H$m_ H$aÊ`mgmR>r AmOhr Iyn _moR>çm g§»`oZo A{^`§Ë`m§Mr JaO Amho. _wimVM Aem àH$maÀ`m H$m_mV H$_mbrMm Interest Agboë`m§gmR>r, Hardwork H$aÊ`mMr j_Vm Agboë`m§gmR>r Core Mechanical (åhUOo àË`j on field H$m_. CXm. Forging, Rolling mills, CËnmXZ à{H«$`oV, Maintenance, Production lines da) Ë`m§Mo H$V¥©Ëd XmIdyZ XoÊ`mg Iyn g§Yr AmhoV. nwT>o `m AZw^dmVyZM ñdV: CÚmoOH$ ~ZÊ`mH$S>o àdmg Mmby hmoVmo Am{U Vo eŠ`hr hmoVo. Ë`m_wio Am`wî`^a A{^`§Vm åhUyZ ZmoH$ar H$aÊ`mMr BÀN>m Zmhr, Aem§Zm XUH$Q> AZw^d `oÊ`mgmR>r gwadmVrÀ`m H$mimV ZmoH$arÀ`mM AZw^dmMr JaO AgVo. Ë`mZ§Va VemM àH$maMo (gwédmVrb N>moQ>o H$m hmoB©Zm) ñdV:Mo Unit Mmby H$ê$Z Aem A{^`§Ë`m§Zm `eñdr CÚmoOH$ hmoVm `oUo AdKS> ZgVo. BWo H$ï> _mÌ Iyn AmhoV. Short Cut ZmhrV nU Smart work Ho$bo Va CÚmoOH$ ~Zë`mZ§Va Software Engineer À`m VwbZoV {H$VrVar nQ>rZo A{YH$ Am{W©H$ CËnÞ {_idy eH$Ê`mMr nmÌVm Aem A{^`§Ë`m§_Ü`o AgVo.

_hmamï´>mV OdiOdi gd©M A{^`m§{ÌH$s _hm{dÚmb`mV Mechanical Engineering hr {dÚmemIm CnbãY Amho. _wimV Mechanical hm {df` Macro knowledge À`m ñdê$nmV Amho. åhUOoM H$mhr {df`m§Mm AndmX gmoS>bm Va ~aoMgo {df` AmH$bZmg gmono AmhoV.

à m°S>ŠeZ B§{O{Z`[a¨J, Am°Q>mo_mo~mB©b B§{O{Z`[a¨J, B§S>pñQ´>Ab B§{O{Z`[a¨J, \°${~«Ho$eZ Q>oŠZm°bm°Or AmXr {d{dY A{^`m§{ÌH$s emIm _ybV: _oH°${ZH$b B§{O{ZA[a¨JÀ`m Cn`mo{OV emIm _mZë`m OmVmV.

A{^`m§{ÌH$sVrb `m emIoMm Aä`mgH«$_ nyU© Ho$ë`mZ§Va bKwCÚmoJ, _Ü`_ ñdê$nmMo CÚmoJ VgoM _moR>çm CÚmoJm§_Ü`o `m§{ÌH$s A{^`§Ë`m§Zm ZmoH$arÀ`m _moR>çm à_mUmV g§Yr AmhoV. Ë`mMà_mUo emgZmÀ`m _moR>çm àH$ënm§_Ü`o, Public Sector _Ü`o, CXm. ^maVr` aoëdo gma»`m ì`dñWm§_Ü`o `§ÌA{^`§Ë`m§Zm _hÎdmÀ`m O~m~Xmè`m nma nmS>mì`m bmJVmV.

Mechanical Engg. _Yrb _hÎdmMo {df` :-

 • Theory of Machines
 • Heat and Mass Transfer
 • Mechanical Measurement and Control
 • Fluid and Turbo Machinery
 • Machine Design
 • Tool Engineering
 • Workshop Practice
 • CAD/CAM
 • Industrial Management
 • Metrology and Quality Control
 • Automatic Control and Fluid system
 • Energy Engineering
 • Advanced Production Systems
 • Mechatronics
 • I. C. Engines
 • Industrial Engineering
 • Refrigeration and Air Conditioning
 • Power Plant Engineering
 • Production Management
 • Gas Turbine
 • Operation Research
 • Experimental Stress Analyses.
 • Entrepreneurship Development and Project Management
 • Fluid Dynamics
 • Total Quality Management
 • Finite Element Method
 • Materials Management
 • Automobile Engineering
 • Costing and Cost Optimization
 • Mechanical Vibrations
 • Marketing Management
 • Cryogenics
 • Advanced Manufacturing Techniques
 • Machine Tool Design

gm_mÝ`V: Imbrb àH$maÀ`m nXm§da `m§{ÌH$s A{^`§Vo H$m_ H$aVmZm {XgVmV.

1) gwnadm`Pa 2) {S>PmBZ B§{O{Z`a 3) {eâQ> BZMmO© 4) àm°S>ŠeZ A{gñQ>§Q> 5) Á`w{ZAa B§{O{Z`a 6) _|Q>oZÝg BZMmO© 7)¹$m{bQ>r H§$Q´>mob hoS>

Imbrb àH$maMr H$m_o _oH°${ZH$b B§{O{Z`g©Zm H$amdr bmJVmV.

 • àm°S>ŠeZ gwnapìhOZ
 • {S>PmBZ Am{U S´>mpâQ>¨J
 • àm°S>ŠeZ ßb°qZJ Am{U H§$Q´>mob
 • g§JUH$mMm d gm°âQ>doAg©Mm dmna H$ê$Z :
  {S>PmBZ, Ag|ãbr, {gå`wboeZ, _m°S>oqbJ, àmogog H§$Q´>mob, S´>mâQ>tJ, CNC Programming B.
 • `§Ì XwéñVr d XoI^mb.
 • ¹$m{bQ>r H§$Q´>mob Am{U BÝñnoŠeZ
 • àm°S>ŠQ> Ag|ãbr.
 • _mH}$qQ>J
 • AË`mYw{ZH$ _erÝgda àË`j CËnmXZmMo H$m_.

_wimV `§Ìo {VWo `m§{ÌH$s B§{O{ZAa ho VËd Agë`mZo _oH°${ZH$b B§{O{ZAaMr JaO gd©ì`mnr Amho.
_oH°${ZH$b B§{O{ZAg©Mo ""gwédmVrÀ`m H$mimVrb'' nJmamMo gmYmaUV: AmH$S>o (Xa _{hZm)

  ~r.B©. _oH°${ZH$b S>r.E_.B©.
bKwCÚmoJ : 6000-8000 3000-5000
_Ü`_ CÚmoJ : 7000-12,000 4,000-7000
_moR>o CÚmoJ : 15,000-20,000 8,000-12,000
gaH$mar {d^mJ : 12,000-13,000 8,000-9000
gm°âQ>doAa_Yrb H$m_: 15,000-30,000 7,000-15,000

_oH°${ZH$b B§{O{ZAg©À`m H$m_mÀ`m g§YrMo dU©Z Imbrbà_mUo H$ê$`m.

 • H$moAa Q>opŠZH$b gpìh©gog
 • g§JUH$mMm dmna H$ê$Z _oH°${ZH$b_Yrb gm°âQ>doAa
 • H$moAa gm°âQ>doAa _Yrb H$m_.
 • ì`dñWmnZmMo H$m_.
 • _oH°${ZH$b g§~§YrÀ`m "godm joÌmV' (Service Industry)

Ë`mZwgma Aem A{^`§Ë`m§_Ü`o H$moUVo Skills AgmdoV? `mMm AmnU A§eV: AmT>mdm KoD$`m. Ë`m Ñï>rZo AmnU H$moUË`m CnjoÌmV Omdo `mMm {dMma H$ê$.

 • Core Technical :
  1) Hard work.

  2) gyú_ Aä`mgmMr AmdS>.
  3) IS>Va n[apñWVrV H$m_ H$aÊ`mMr V`mar.
  4) {MH$mQ>r.
  5) Inter-Personal Relations.
 • Services : (godm joÌ)
  1) g§dmX H$m¡eë`o
  2) g§JUH$mMo kmZ.
  3) J«mhH$ {hV.
  4) Update Knowledge.
 • ì`dñWmnZmMo H$m_ :
  1) g§dmX H$m¡eë`o.
  2) Manpower Handling Capacity.
  3) ZoV¥Îd JwU
  4) ^mfoda à^wËd
  5) g§~§{YV Cƒ {ejU.
 • gm°âQ>doAaMm dmna H$ê$Z _oH°${ZH$b _Yrb H$m_ :
  1) Imagination.
  2) _oH°${ZH$bMo Basic kmZ.
  3) g§~§{YV gm°âQ>doAa_Yrb H$m_mMr à°pŠQ>g.
  4) Hard Work.B.
 • nyU©V: gm°âQ>doAa_Yrb H$m_ :
  1) Hard Work.
  2) Logic
  3) gm°âQ>doAa_Yrb AmdS>.
  4) Programming Language daMr nH$S>.B.

_oH°${ZH$b joÌmg§~§Yr AmdS> Zgob, qH$dm gm°âQ>doAa_Ü`o g§Yr {_imbr Agob åhUyZ AWdm AmdS> Agob Va H$mhr {dÚmWu Oar {ejU _oH°${ZH$b_YyZ Pmbobo Agbo Varhr gm°âQ>doAaH$S>o diy eH$VmV. (H$m°åß`wQ>a_Ü`o {ejU KoVboë`m§Zm _oH°${ZH$bH$S>o diUo VwbZoZo AeŠ` AgVo.)

  
  
 

For branding of the institute, Institutes may take appointment of Prof. Vijay Navale for career guidance seminars.

Contact : Prof. Vijay Navale : +91-9822502969

Personal Career Counseling

M-Power’s expert career counselors have guided more than 5000 students & parents through personal or telephonic counseling.

The counseling is available for

 • Engineering Career & Educational Options
 • Engineering Admission Process for HSC Students
 • Careers selection after SSC/HSC
 • Career Selection After Graduation
 • Direct Second Year Engg. Admission Process(for Diploma Students)
 • Career Options for Diploma Engineers
 • Study skills (for School/ college Students)
 • Study Time Management
 • Communication Skills Development
 • Personality Improvement
Contact : Prof. Vijay Navale : +91-9822502969

© www.go2engineering.com   Best viewed in 1024 X 768. Developed by Softkey Solutions     

Update your Information to receive important information & alerts.